ÅRSMØTE: ICC 100 ÅR

Marcus Wallenberg, Lisbeth Kaarem (Generalsekretær ICC), Jostein Soland (styreleder ICC), Ivar Horneland Kristensen (adm.dir. Virke)

Marcus Wallenberg var foredragsholder på ICC’s årsmøte i Oslo den 5. april i forbindelse med markering av ICC’s 100-års jubileum:

Marcus Wallenberg er ikke i tvil om hvem som taper på handelskrig, økt proteksjonisme og svekkelse av globale institusjoner som WTO: Det gjør først og fremst små land med åpen økonomi, som Sverige og Norge. Norges og Sveriges vekst og velferd er avhengig av handel med utlandet. Svekkelse av globale institusjoner med felles kjøreregler innebærer at det er de største maktene som bestemmer, dvs Kina og USA, sa Wallenberg. Han markerte Det internasjonale handelskammerets (ICC) hundreårsjubileum med et foredrag hos Virke den 5. april.

Les artikkelen her

ICC har vært i forkant på å fremme fred og velstand globalt siden 1919

  • ICC ble grunnlagt etter Første Verdenskrig, da det ikke fantes verdensregler innen handel, investering, finans eller kommersielle forhold.
  • ICCs grunnleggere handlet med sin overbevisning om at sterkere kommersielle relasjoner mellom nasjoner ville redusere risiko for krig og væpnet konflikt.
  • ICCs grunnleggere ble referert til som «The merchants of peace».
    ICCs internasjonale voldgiftsdomstol ble grunnlagt i 1923 og er fortsatt den mest foretrukne voldgiftsinstitusjonen i verden.
  • På 1950-tallet utarbeidet ICC det første utkastet til New York-konvensjonen – FN-avtalen som grunnla internasjonal voldgift.

– ICC IS ENSURING THE ORGANISATION IS FIT FOR PURPOSE FOR THE NEXT 100 YEARS

Hva sier Marcus Wallenberg om brytningstid i handelen?